Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Kalkınma Ajansı

Kalkınma Ajansı Destekleri

Amaç: Kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır.

Genel Bİlgi:

Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Kalkınma Ajanslarının organizasyon yapısı Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır. Kalkınma Ajansı tarafından yürürlükte olan mali destek programlarına ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. Mali destek programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantılarında başvuru rehberleri temin edilebilir.

Proje Değerlendirme Aşamaları:

 • 1) Ön İnceleme
 • 2) Mali ve Teknik Değerlendirme
 • 3) Değerlendirme Kontrolü
 • 4) Bütçe Tutarlarını İnceleme/Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yapma
 • 5) Yönetim Kurulu Onayı

Türkiye’de bulunan 26 Kalkınma Ajansı sorumlu oldukları bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına göre kalkınmayı teşvik edici destek programları yürütmektedir. Her ajansın kurum web sayfasından mali ve teknik desteklere ilişkin güncel duyuruları, proje teklif çağrıları takip edilebilir.

İSTKA-Güdümlü Proje Desteği

Projenin Amacı:Özel sektör işletmeciliğini güçlendirmek, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, özel ilgi gruplarının sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmektir.

Proje Süresi:2 Yıl

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar Ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI 

Fizibilite Desteği*

%75-85

Faiz Desteği

Faizsiz Kredi Desteği

*Sadece kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar fizibilite desteğinden faydalanamaz.

Destek Alt Kriterleri:
 • Proje uygulayıcısı ve ortakları;

  Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

  Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

  Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

  Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,

  Sivil toplum kuruluşları,

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler proje uygulayıcısı ve ortağı olabilir.

İSTKA-COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Proje Desteği

Projenin Amacı: COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Süresi: 1-3 Ay

Program Yapısı: Çağrı Esaslı

Desteklenen Unsurlar Ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI 

Projede görevlendirilmiş personel net maaşı

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar %25-100

Kâr Amacı Güden İşletmeler %25-50

200.000 ₺ - 2 Milyon ₺

Yolculuk ve gündelik giderleri

Projenin uygulanabilmesi için gerekli ekipman ve malzeme giderleri

Sarf malzemesi giderleri

Projede üretilecek dağıtım ve lojistik maliyetleri

Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu)

Küçük ölçekli yapım işleri

Nihai denetim maliyetleri

Destek Alt Kriterleri:
 • 1) Proje başvuru sahipleri;

  Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

  İlçe Sağlık Müdürlükleri

  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

  Belediyeler, İSKİ, İETT

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları

  İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası

  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler

  Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler

  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Birlikler, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

  Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye Şirketleri

  Kâr Amacı Güden İşletmeler

 • 2) Desteklenmeyecek faaliyetler;

  Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

  Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

  Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

  Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi,

  Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

  Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

  Gayrimenkul yatırımları,

  Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

  Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

  Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

  Akademik araştırma,

  Yerel kuruluşların yapageldikleri rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

  Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörlerdeki projeler,

  Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet veya proje için hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden projeler.