Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

AR-GE ve İnovasyon Eğitimleri

AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMLERİ

AR-GE Nedir?

Günümüzde akademik ve özel sektör çevrelerde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bütününün kısaltılmışı literatürde “AR-GE” olarak geçmektedir.

AR-GE’nin tanımı ise OECD tarafından yayınlanan Frascati klavuzunda şu şekilde yapılmıştır:” Araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.”

AR-GE hangi kategorilere ayrılır?

Bu tanım temel alındığında AR-GE’nin üç temel sınıfa ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu sınırları şunlardır:

 • Temel Araştırma
 • Uygulamalı Araştırma
 • Deneysel Geliştirme

Temel araştırmalar görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma da yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

Deneysel geliştirme, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

Hangi faaliyetler AR-GE sayılmaz?
AR-GE olarak nitelendirilemeyecek faaliyetler ise yine Frascati kılavuzunda 4 bölümde toplanmıştır:
 • Eğitim-Öğretim Hizmetleri
 • İlgili diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler (bilimsel konferanslar, patent hizmetleri, fizibilite çalışmaları, test hizmetleri vb.)
 • Diğer sınai faaliyetler (üretime dönük faaliyetler)
 • Yönetim ve diğer destek faaliyetleri (kalite kontrol, kalite güvence gibi faaliyetler)
GNG Kurumsal Danışmanlık AR-GE faaliyetlerine yönelik ne tür eğitim hizmetleri sağlamaktadır?
AR-GE eğitim hizmetlerimiz yapısal olarak 2 farklı modül altında toplanmıştır.
 • Genel Katılıma Açık (GKA) AR-GE Eğitimleri
 • Firma içi eğitimler
Genel katılıma açık AR-GE eğitimlerimiz ise aşağıdaki eğitimleri kapsamaktadır
 • AR-GE Temel Eğitimi (2 gün)
 • AR-GE Uzmanı Yetiştirme Eğitimi (6 Gün)
 • AR-GE ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi (10 Gün)
 • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Eğitimi (6 Gün)
  • Firma içi eğitimler ise aşağıdaki başlıklar altında düzenlenmektedir.
   • AR-GE projeleri yönetimi (2 gün)
   • Problem Çözme Teknikleri (1 gün)
   • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi (1 gün)
   • AR-GE Projeleri Hazırlama Eğitimi (2 gün:1 gün eğitim +1 gün proje hazırlama uygulaması)

İnovasyon Kavramı

Günümüzde yerel, bölgesel, uluslararası ya da küresel şirketlerin performanslarına doğrudan etki eden ön önemli faktörlerden birinin inovasyon (yenilik) olduğu görülmektedir. Girişimci ve kurumların inovasyona verdikleri önem ve yerine getirdikleri şartları gelişimlerine katkı sağlamakta ve risklerle mücadelede onlara değer katabilmektedir.

İnovasyonun global literatürde nasıl tanımlandığını ve bu terimle ne anlatıldığını anlayabilmek için OECD’nin Oslo kılavuzuna bakmak doğru olacaktır. 2005 yılında Türkçe’ye çevrilen Oslo Kılavuzu’nun 3.versiyonunda İnovasyon (yenilik) şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir inovasyon, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.”

Yukarıda verilen tanıma göre yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş ürün, süreç, pazarlama yöntemi ya da organizasyonel yöntemlerin ticarileştirilmiş olması yenilik yolculuğunda en kritik rolü üstlenmektedir. Bu kritik rol girişimciler için üretim faktörlerini bir araya getiren ve risk alabilen tanımın üçüncü temel taşıdır. Bizler de GNG Kurumsal Danışmanlık olarak firmanızın ve girişimci tarafların inovasyon kabiliyetlerinin artışına katkı sağlayacak bir dizi eğitim desteği sağlamaktayız. Bu eğitimler tüm taraflara firma içi ve genel katılıma açık olacak şekilde düzenlenmektedir. İnovasyon eğitimlerimiz ise temel ve ileri düzeyde gerçekleştirilmektedir.

Temel Seviye İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi – 2 Gün
 • İnovasyona giriş
 • İnovasyon Türleri
 • Girişimcilik Süreci
 • İnovasyon ve Girişimcilik İlişkisi
 • İnovasyon Geliştirme Süreci
 • Girişimcilik Yönetimi (Yalın Girişim ve Girişimcilik Kanvası)
 • İnovasyon Stratejileri
 • Çalıştay
İleri Seviye İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi – 2 Gün
 • Kurumsal Girişimcilik
 • Yeni Ürün Geliştirme Metodolojileri
 • Ürün Geliştirme’de Kullanılan Metrikler
 • Çalıştay-1
 • Ürün Yaşam Döngüsü
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Çalıştay-2
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Sertifika için %80 katılım gerekliliği bulunmaktadır.