Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu gizlilik ve çerez politikası, GNG Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (‘Şirket’) tarafından işletilmekte olan www.gngdanismanlik.com internet sitesinin (‘Site’) işletilmesi sırasında çevrimiçi kullanıcıları/ ziyaretçileri (‘Veri Sahibi’) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirketin, Veri Sahibinin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?
İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) uyarınca kişisel veri, gerçek kişileri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veridir. Kanun’un 3. ve 7. maddeleri dairesince anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu gizlilik politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacıyla işleyebilecektir. Şirket, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Kişisel Verileri, Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve yurt içi üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları şunlardır:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Verilere Kimler Erişebilmektedir?
Şirket, Veri Sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politikada yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları ve barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) gibi üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir. Şirket ayrıca, zorunlu durumlarda; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (avukatlar) ve yetkili kurum ve kuruluşlara veri aktarımı yapabilecektir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibinin Kişisel Verilerini yurt içindeki sunucularda saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.gngdanismanlik.com adresine yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Veri Sahibi, işbu gizlilik politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Veri Sahibi, herhangi bir Kişisel Verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Sitenin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politikada ifade edilen şartlarda; Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Politika ile Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

Web Sitemizde (www.gngdanismanlik.com) çerez kullanılmaktadır.
SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ
İnternet sitemize çeşitli sosyal medya eklentileri entegre edilmiştir. Entegre edilmiş sosyal medya butonlarından birine tıklandığında bazı bilgileriniz sosyal medya sağlayıcılarla paylaşılır. Aynı anda sosyal medya hesabında oturumunuz açıksa veya sosyal medya çerezleri tarayıcınızda kayıtlıysa, sosyal medya sağlayıcı internet sitemizdeki ziyareti tanıyabilir ve sosyal medya profilinizde bu aktiviteleri gösterebilir. Sosyal ağların web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesaplarınızla ilişkilendirmesini önlemek için, internet sitemizi ziyaret etmeden önce kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir ya da bu sosyal medyalara ait çerezleri sürekli olarak engellemeniz gerekmektedir.

ÇEREZLERİN KULLANILMASINI NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ?
Sosyal medya çerezlerinin kullanımı o sosyal ağın daha iyi hizmet vermesiyle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu takdirde o sosyal ağın tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezleri kullandığınız internet tarayıcısı üzerinden tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Bu Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz:
https://www.gngdanismanlik.com/iletisim