Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

Amaç:

1) Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

2) KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje süresi:Azami 36 Ay

Not:Hazırlanacak projelerde asgari ve azami proje süreleri Proje Teklif Çağrısında belirtilir.

Program Yapısı:Proje teklif çağrı esaslı yürütülmektedir.

Desteklenen Unsurlar:
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 TL ve geri ödemeli 700.000 TL olmak üzere azami 1.000.000 TL’dir.
 • Personel gideri hariç tüm giderler için uygulanacak destek oranı 1. ve 2. bölgelerde %60 olup; 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 80’dir. Desteğin %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
 • KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında Geri Ödemesiz Destek sağlanır.
Destek Alt Kriterleri:
 • Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • Kamu destekleriyle başarıyla tamamlanmış, TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ya da AR-GE Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvuruları ile açık kaynak yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve Başkanlıkça uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • İşletmenin KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde başvuru yapmış olması koşuluyla, geri ödemesiz destek oranına % 10 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Bu ilave destek oranı, proje bazlı KOSGEB destek programlarının herhangi birinde bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
 • Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez.
 • Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir
 • Not: Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.