Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

1512 – Tekno Girişim Sermayesi Desteği

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bigg)

Amaç: 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.Proje/Destek Süresi:

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Program Yapısı: Çağrı Esaslı

Destek Alt Kriterleri:

 • Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Şirketlerin Özellikleri
 • Programı kapsamında yatırım yapılacak KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri aşağıdaki iki özelliği aynı anda taşımalıdır.

  Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle son 5 takvim yılı içerisinde çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından AR-GE ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış olması veya mevcut durumda proje desteğinin devam etmesi,

  Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, girişimin kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı geçmiş olması.

Bu şirketlere yatırım yapacak Fona katılan TTO, TGB ve AA’nın, Girişim Sermayesi Katkı Payı, TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Çağrıda, yatırım yapılması beklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgilendirme yapılabilecektir.

Destek Limitleri
 • Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
 • Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla iki yüz bin (200.000) TL’dir.
 • Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.
Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları
 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,
Desteklenmeyen Giderler

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

 • Katma değer vergisi,
 • Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,
 • Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
 • Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
 • Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 • Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
 • Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,
 • Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
 • Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 • Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
 • Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 • İnşaat ve tesisat giderleri,
 • CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
 • AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,
 • Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,
 • Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 • Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 • Ofis, depo, stand kira giderleri,
 • Konaklama giderleri.

Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.