Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Yurt Dışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği

Amaç: Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İş birliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

1) Yurt Dışı Birim Desteği

Destek Süresi: 4 Yıl

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri: Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimler (her birim başına)

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri) 

 

 

 Mağaza kira gideri

%50

Yıllık en fazla 120.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 50

Yıllık en fazla 100.000 $

 

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile depolama hizmetlerine yönelik giderler

% 50

Yıllık en fazla 250.000 $

 

İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri

% 50

Yıllık en fazla 100.000 $

 

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimler (he birim başına)

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri)

 

 Mağaza kira gideri

%40

Yıllık en fazla 100.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 40

Yıllık en fazla 75.000 $

 

Destek Alt Kriterleri
 • Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.
 • Kira harcamaları net kira bedeli üzerinden hesaplanır.
 • Şirketler ve İş birliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.
 • Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
 • En fazla 25 birim desteklenir.
 • Ticaret Bakanlığı bu destek ile ilgili yayımladığı tebliğden önce açılan birimler de destek kapsamındadır.
 • İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.
 • Fason olarak üretilen ürünlerin reklam, tanıtım ve kira giderleri bu destek kapsamında değerlendirilmez. Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için Türkiye’de üretilen ara mallar fason olarak değerlendirilmez.
 • Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İş birliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İBGS’ye, İş birliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

2) Tanıtım Desteği

Destek Süresi: 4 yıl. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler

% 60 

Yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 $

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler*

% 60 

Yıllık en fazla 150.000 $

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler

% 60 

Yıllık en fazla 250.000 $

Bir markaya ilişkin, yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile organik bağı olan şirket tarafından gerçekleştirilen yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler

% 60 

Yıllık en fazla 250.000 $

*Yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşulu aranmaktadır.

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri)

 

 Mağaza kira gideri

%40

Yıllık en fazla 100.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 40

Yıllık en fazla 75.000 $

 

Destek Alt Kriterleri
 • 1) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
 • 2) Yurt dışı birim desteğinden yararlanan şirket ve İş birliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri bu destek kapsamında yararlandırılır.
 • 3) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:
 • 4) Tanıtım desteği tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.
 • 5) Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, destek unsurları ve destek limitleri tablosunda belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.
 • 6) Destek unsurları ve destek limitleri tablosunda belirtilen tanıtım desteklerinin herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir.
 • 7) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.
 • 8) Tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.

3) Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Destek Süresi: 4 yıl. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Marka Tescil Giderleri

% 50 

Yıllık en fazla 50.000 $

Destek Alt Kriterleri
 • Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

4) Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

Destek Süresi: Kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar. Bakanlıkça uygun görülen destekler ilave 5 yıl desteklenebilir.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

Destek ödemesi ortaklık oranında hesaplanır.

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira gideri

Brüt kira giderleri (net kira ve vergiler)

% 60

Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon $

Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması*

Satın alma bedeli

% 60

En fazla 6 milyon $

Kurulum/dekorasyon giderleri

 

%60

Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 $

Yurt dışı tanıtım harcamaları

 

% 60

En fazla 300.000 $

İstihdam giderleri

İşletici şirket tarafından Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti

%60

Yıllık toplamda en fazla 500.000 $

Destek Alt Kriterleri
 • 1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

  TİM ve/veya TOBB tarafından,

  TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından,

  TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İş birliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

 • 2) Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek satın alma desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür.
 • 3) Satın alma desteği verilen bir Türkiye Ticaret Merkezinin daha sonra satılması durumunda, satış bedelinin verilen destek oranındaki miktarı, ödenen destek tutarından az olmaması koşuluyla, satış bedelinin tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde DFİF’e geri ödenir.
 • 4) Kullanıcı Şirketler, tanıtım desteği kriterleri çerçevesinde yararlandırılır. Ancak, Kullanıcı Şirketler kira desteğinden yararlanamaz.
 • 5) İşletici Şirket, ilgili ülkede doğrudan kurulabileceği gibi Türkiye’de kurulan bir şirket tarafından da kurulabilir.
 • 6) İş birliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki payı %51’den az olamaz. Türkiye Ticaret Merkezinin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur.