Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Desteği

TÜBİTAK 1507 - KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

Amaç: KOBİ ölçeğindeki firmaların AR-GE kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.Program Yapısı: Yılda 2 kez ve çağrı esaslı yürütülecektir. Bütçe sınırı 600.000TL’dir.

Proje/Destek Süresi: Proje bazında en fazla on sekiz (18) aydır

Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları:

Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir. Program destek oranı her dönem için % 75 olup geri ödemesiz (hibe) olarak uygulanır.

 • Desteklenen AR-GE Aşamaları

  Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

  Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

  Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

  Prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat (Yurtiçi & Yurtdışı ulaşım)
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri
 • AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir (YMM) giderleri


Alt Kriterler
 • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • AR-GE nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • AR-GE ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.