Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İhracat (EXIMBANK) Kredileri Programı

İhracat (EXIMBANK) Kredileri Programı

Amaç:İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Destek Alt Kriterleri

 • a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve / veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak,
 • b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek,
 • c) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak, finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak,
 • ç) İhracatçıların ticari ve politik riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle, mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak,
 • d) Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açmak, garantiler vermek,
 • e) İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına almak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkânı sunmak,
 • f) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak,
 • g) Reasürans imkanlarından yararlanmak, reasürans imkânı sağlamak,
 • ğ) Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek,
 • h) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek,
 • ı) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi almak, kaynak sağlamak,
 • i) Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen düzenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 • j) Sigorta acenteliği yapmak,
 • k) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
 • l) Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, satmak, bunlar üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca, açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak,
 • m) Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonları bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak,
 • n) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri almak, TL. ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek,
 • o) Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek; menkul kıymetler satın almak, satmak ve satışına aracılık etmek,
 • ö) Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek,
 • p) İhracata yönelik marka, patent, bilgi/teknoloji transferi ve teknik iş birliği alımlarını kredilendirmek,
 • r) Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

Program Yapısı:Sürekli Açık

Proje/Destek Süresi:Onaylanan Kredinin Yapısına Göre Değişiklik Gösterir

Destek Türleri, Limitleri

 • 1-Kısa Vadeli İhracat Kredileri
  • 1.1-Reeskont Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız.
   • Limitler:

    Program limiti olarak döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullanımı.

    Dış Ticaret Sermaye Şirketleri'ne yönelik program limitinde 400 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullanımı. Kredi TRY/EUR/USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

   • Alt Limit

    KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları,

    Diğer firmalar için 100.000 ABD Doları'dır

   • Vade:TL kredilerde 360 güne, döviz kredilerde 720 güne kadar vade seçenekleri bulunmaktadır.
  • 1.2 KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? İhracatçı KOBİ’lerimiz ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimiz için uygundur.
   • Limitler:Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında 5.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullanımı
   • Alt Limit:Yok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 1.3 İhracata Hazırlık Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;
    İhracatçıları ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçıları 10.08.2017'den itibaren TL bazında Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılmaktadır.
   • Limitler:İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında ihracatçılara 25 milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılır.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 1.4 Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacakları iskonto edilir, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılanır.
   • Limit: Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 350 Milyon ABD Doları’dır (DTSŞ hariç).
    Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları’dır kredi Euro / USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.
   • Alt LimitSevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız kapsamında işlem bazında alt limit 1.000 ABD Doları tutarındadır.
   • Vade:360 Güne kadar olan ihracat alacakları iskonto edilir
  • 1.5 Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır.
   • Limit ve Alt Limit:Kredi Kurulları tarafından belirlenerek revize edilmektedir.
  • 1.6 Sevk Öncesi İhracat Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?

    1-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar

    2-KKTC’de mukim ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar

    3-Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde, üretim, alım-satım veya bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların veya hizmetin, serbest bölgeden üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışı taahhüdü karşılığında

    4- Türkiye’de yerleşik firmalar İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4) veya işbu mevzuatı mülga edecek sair mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracı taahhüdü karşılığında;

    Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları

    Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri

    Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri

    Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri

    Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları

    Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları

 • 2-Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri
  • 2.1 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar
   • Limit:İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında 50.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 2.2 İhracata Yönelik İşletme Sermaye Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar
   • Limit:İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında 50.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 2.3 İhracat Alacakları İskonto Programı
   • span>•Kimler İçin Uygun?"Tedarikçi kredisi" niteliğindeki bu Program, sermaye malı ihraç eden ve yabancı alıcısına vade tanımak isteyen ihracatçılar ve yabancı alıcılarının (kamu-özel) kullanımına sunulmaktadır.
    Program kapsamında yabancı alıcılar, ülkemizden yapacakları sermaye malı alımlarına ilişkin ödemeyi, orta-uzun vadeli olarak yıllara dayalı eşit taksitler halinde ödeyebilirler.
    Programdan faydalanabilmesi için temel ölçütler, ihraç edilecek malın Türk menşeli ve sermaye malı niteliğinde olmasıdır.
   • Limit:Yok
   • Alt LimitYok
   • Vade:Azami vade, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısında belirlenen limitler çerçevesinde, işlem bazında taraflarca belirlenmektedir.
   • Alt KriterTürkiye’den ihraç edilecek Türk menşeli (gümrük beyanname formunda menşe ülke kodu 052 olan) sermaye malların
    Kredilendirme Oranı
    Kredilendirme oranı, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yapılacak risk analizi sonucunda belirlenecek zarar tazmin oranına göre tespit edilir.
    Zarar tazmin oranının %95 olarak belirlendiği işlemler için kredilendirme oranı %90,
    Zarar tazmin oranının %90 olarak belirlendiği işlemler için ise kredilendirme oranı %85 olarak uygulanır.
  • 2.4 Marka Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar,
    Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı olan firmalar,
    Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar
   • Limit:75 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
  • 2.5 Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Yurt Dışı Mağazalar Kredisi kapsamında krediye konu olan yatırım projesinin uygunluğu Eximbank tarafından belirlenmektedir.
   • Limit:25 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Yurt Dışı Mağazalar Kredisi programı ile ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminin, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlar
  • 2.6 Özellikli İhracat Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Yurt dışından sağlanan fon kuruluşunun zorunlu kıldığı nitelikleri taşıyan Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılarımız ve ihracatçılarımız
   • Limit:Kredi tutarı proje bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Bankamız tarafından belirlenmektedir
 • 3-Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
  • 3.1 Turizm Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?
    TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,
    Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acentalarına,
    Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarına,
    Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurt dışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti bedelleri/döviz gelirleri karşılığında kullandırılmaktadır.
   • Limit:25 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 3.2 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar
   • Limit:25 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
   • Destek Alt Kriterleri: Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi programı ile Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaları ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaları kredi vadesi içerisinde yapacakları uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabil gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri döviz gelirleri/ taşımacılık hizmeti bedelleri karşılığında faydalanabileceklerdir.
    Yurt dışına ihraç malı (yükü) götürülmesi, Yurtdışından yurtiçine ithal malı (yükü) getirilmesi, Transit mal (yük) taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak ifade edilmektedir.
  • 3.3 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri,
    Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil) turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
    Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bandıralı gemi, uçak veya tır bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları
    Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları finanse edilir.
   • Limit:25 milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 3.4 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisinden; Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,
   • Organizatör: Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar,
   • Milli Katılımcı: Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar,
   • Bireysel Katılımcı: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar yararlanabilir.
   • Limit: Firma limiti, firmanın kullandığı Yurt Dışı Fuar Katılım Kredilerinin herhangi bir zaman dilimindeki anapara bakiyelerinin toplamıdır.
    Bu kredi programı kapsamında firma limiti;
    A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 2.000.000,-TL,
    B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.500.000,-TL,
    C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 1.000.000,-TL,
    Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 200.000,-TL
   • Alt Limit:Yok
   • Vade:360 Gün