Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurtdışı Pazar Destek Programı

Amaç:Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan Yurt Dışı Pazar Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlere yönelik müşterilere özet bilgi vermek ve danışmana pratik bilgi sağlamak.

Proje süresi:En az 8 (sekiz) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

 • Destek Tutarı ve Limitler:

  Projenin Max. Bütçesi: 300.000 TL

  Geri Ödemeli Bütçe: 90.000 TL

  Geri Ödemesiz Bütçe: 210.000 TL

Desteklenen Alt Kriterleri:
 • Destek Alt Kriterleri:

  Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

  İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

  İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

  Proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşamaz.

  İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

  Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’’nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

  İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

  Personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır. Personel gideri işletmeye yapılan destek ödemesidir. Personel giderine yapılacak %30’luk destek, toplam ödenecek tutar üzerinden hesaplanır.

  Kurul tarafından uygun bulunan, personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

  Proje başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

  İşletmenin, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olması durumunda; kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde başvuru yapmış olması koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %10 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

  Projeye konu satın alınacak yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

  Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez.Desteklenecek proje gider grupları ve destek üst limitleri

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

 

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin üst Limitler  destek oranı

Geri Ödemeli Desteğe

İlişkin Üst

Limitler

Personel Gideri

90.000

%100

X

Yazılım ve Donanım Giderleri*

              100.000

 

%70

%30

Tanıtım Giderleri

              100.000

%70

%30

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

              150.000

%70

%30

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

              100.000

 

%70

%30

Hizmet Alım Giderleri

              100.000

%70

%30

Desteklenmeyecek proje giderleri: Makine, teçhizat, kalıp, bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler.