Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Amaç: Bu destek programının amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

1) Pazar Araştırması Desteği

Başvuru Süresi: Yurt içine dönüş tarihi itibariyle en geç 6 ay içinde başvurulması gerekir.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Ulaşım Giderleri

Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri

Araç kiralama giderleri

%70 

Gezi başına en fazla 5.000 $

Konaklama Giderleri

Oda+kahvaltı gideri

Destek Alt Kriterleri
 • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
 • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.
 • Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri; Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar; Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stant ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler destek kapsamı dışındadır.

2) Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

A) Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Başvuru Süresi: Rapor desteği için ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılmalı, satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibariyle en fazla 2 yıllık olması gerekir. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler için ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılmalı.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri

Şirketler için %60

İşbirliği kuruluşları için %75 

Yıllık En fazla 200.000 $

Yurt dışında yerleşik şirket alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler 

NOT: Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan ön onay alınması gerekmektedir.

B) İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alımı Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Başvuru Süresi: Faiz ödemelerine ilişkin ödeme başvuruları 3 aylık periyotlar halinde yapılır.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler

(Not: Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay gerekmektedir)

%75 

Yıllık En fazla 500.000 $

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik kredi faiz giderleri*

Türk lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerde 2 puan 

Toplam en fazla 3.000.000 $

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderleri (en fazla 3 marka) *

(Not: Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay gerekmektedir)

Türk lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerde 2 puan 

Toplam en fazla 2.000.000 $

Hazırlatılan Marka Değerleme Raporuna ilişkin giderler

%60

200.000 $

* Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz ve faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

Destek Alt Kriterleri
 • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami %50’si esas alınır.
 • Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilir.
 • Satın alınmak istenen marka o ülkede en az 10 yıl tescilli ve tescili devam ediyor olmalı
 • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Markası satın alınacak işletme ile aranızda ortaklık ilişkisi olmamalı

3) Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Sektörel Ticaret Heyeti Programına İlişkin Giderler

Ulaşım

Konaklama

Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

%50

Program başına en fazla 100.000 $

Alım Heyeti Programına İlişkin Giderler

%50

Program başına en fazla 70.000 $

Destek Alt Kriterleri
 • Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere iş birliği kuruluşunca bir ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (iş birliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.
 • Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.
 • Desteklerden yararlanabilmek için ilgili iş birliği kuruluşunun program başlangıç tarihinden en az üç ay önce program taslağı ve tahmini bütçesi ile Bakanlığa başvuruda bulunması gerekir. Bakanlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.
 • Özel ve zorunlu hallerde, 3. madde hükümlerine tabi olmaksızın başvuruda bulunan iş birliği kuruluşlarının tek başına veya diğer iş birliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarını destek kapsamına almaya Bakanlık yetkilidir.

4) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Giderleri Desteği

Her bir şirket için 

%80

Her şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 $

Destek Alt Kriterleri
 • İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir. Ancak iş birliği kuruluşu, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilir. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınır.
 • İş birliği kuruluşları, bu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.
 • Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir.
 • Bu destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.
 • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.