Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Aydınlatma Metni

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu (bundan sonra ‘Kanun’ olarak anılacaktır.) kapsamında; faaliyetimiz kapsamında yapılacak çalışmalarda, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve Kanunun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanunda sayılan diğer şekil ve usullerle işlenebileceğini, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ: GNG KURUMSAL DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

 • Hizmet almak istediğiniz alanla ilgili sorularınıza yanıt verebilmek.
 • Talep/şikayetlerin takibi.
 • Reklam/tanıtım/kampanya gibi konular için iletişime geçmek.

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Yurt içi aktarım: GNG Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. olarak yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz Site üzerinde listelenenler ile sınırlı kalmak üzere, dış kaynak hizmet sağlayıcıları ve barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ve gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilmektir.

Yurt dışı aktarım: Yurt dışı aktarım yapılmamaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

GNG KURUMSAL DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve Kanuna uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz. Ayrıca; Kişisel verilerinizin Kanun madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu www.gngdanismanlik.com internet adresinde bulunan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’nu doldurup, formda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. GNG KURUMSAL DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Hakkının İstisnaları Kanun’un 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa Uyum Çalışmalarının Takibi İçin Periyodik Denetimler Konusunda Danışmanlık Hizmeti

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GNG KURUMSAL DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No: 0396 -1028-1520-0001

İletişim Linki: https://gngdanismanlik.com/iletisim/

Adres: Emniyetevleri Mah. Güvercin Sok. No.3 D.4 Kağıthane/İSTANBUL

E-posta: info@gngdanismanlik.com

Telefon: 0212 269 10 18 /19VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU için tıklayın.