• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İhracat Teşvikleri – Ticaret Bakanlığı Destekleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Amaç:Bu destek programının amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

1) Pazar Araştırma Desteği

Başvuru SüresiYurt içine dönüş tarihi itibariyle en geç 6 ay içinde başvurulması gerekir.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Ulaşım Giderleri

Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri

Araç kiralama giderleri

%70 

Gezi başına en fazla 5.000 $

Konaklama Giderleri

Oda+kahvaltı gideri

Destek Alt Kriterleri

 • 1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • 2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.
 • 3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
 • 4) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • 5) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.
 • 6) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri; Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar; Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler destek kapsamı dışındadır.
2) Rapor, Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

A) Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Başvuru Süresi:Rapor desteği için ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılmalı, satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibariyle en fazla 2 yıllık olması gerekir. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler için ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılmalı.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri

Şirketler için %60

İşbirliği kuruluşları için %75 

Yıllık En fazla 200.000 $

Yurt dışında yerleşik şirket alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler 

NOT:Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan ön onay alınması gerekmektedir.

B) İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alımı Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Başvuru Süresi:Faiz ödemelerine ilişkin ödeme başvuruları 3 aylık periyotlar halinde yapılır.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler

(Not: Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay gerekmektedir)

%75 

Yıllık En fazla 500.000 $

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik kredi faiz giderleri*

Türk lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerde 2 puan 

Toplam en fazla 3.000.000 $

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderleri (en fazla 3 marka) *

(Not: Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay gerekmektedir)

Türk lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerde 2 puan 

Toplam en fazla 2.000.000 $

Hazırlatılan Marka Değerleme Raporuna ilişkin giderler

%60

200.000 $

* Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz ve faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

Destek Alt Kriterleri

 • 1) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.
 • 2) Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilir.
 • 3) Satın alınmak istenen marka o ülkede en az 10 yıl tescilli ve tescili devam ediyor olmalı
 • 4) Markası satın alınacak işletme ile aranızda ortaklık ilişkisi olmamalı
 • 5) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.
 • 6) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri; Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar; Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler destek kapsamı dışındadır.
3) Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Sektörel Ticaret Heyeti Programına İlişkin Giderler

Ulaşım

Konaklama

Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

%50

Program başına en fazla 100.000 $

Alım Heyeti Programına İlişkin Giderler

%50

Program başına en fazla 70.000 $

Destek Alt Kriterleri

 • 1) Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere iş birliği kuruluşunca bir ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (iş birliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.
 • 2) Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.
 • 3) Desteklerden yararlanabilmek için ilgili iş birliği kuruluşunun program başlangıç tarihinden en az üç ay önce program taslağı ve tahmini bütçesi ile Bakanlığa başvuruda bulunması gerekir. Bakanlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.
 • 4) Özel ve zorunlu hallerde, 3. madde hükümlerine tabi olmaksızın başvuruda bulunan iş birliği kuruluşlarının tek başına veya diğer iş birliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarını destek kapsamına almaya Bakanlık yetkilidir.
4) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Giderleri Desteği

Her bir şirket için 

%80

Her şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 $

Destek Alt Kriterleri

 • 1) İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir. Ancak iş birliği kuruluşu, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilir. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınır.
 • 2) İş birliği kuruluşları, bu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.
 • 3) Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir.
 • 4) Bu destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.
 • 5) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı Pazara Giriş Belgeleri

Amaç: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Belgelendirme ve Test/Analiz Desteği

Başvuru SüresiBelge alınış tarihi itibariyle en geç 6 ay içinde başvurulması gerekir.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporları

-Müracaat ve doküman inceleme giderleri

-Belgelendirme tetkik giderleri 

-İlk yıla ait belge kullanım ücretleri 

-Test/analiz raporu giderleri

-Zorunlu Kayıt Ücretleri

-Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti 

-Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti 

%50 

Şirket başına en fazla 250.000 $

Destek Alt Kriterleri

 • 1) Başvuru tarihi başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir
 • 2) Destek üst limiti bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.
 • 3) Desteklenmeyen giderler; destek alt unsuru bölümünde belirtilmeyen giderler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yol masrafları, gözetim bedeli, tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri.
 • 4) Yapılan harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.
 • 5) Destek başvuruları, adına pazara giriş belgesi düzenlenen şirket tarafından yapılır.
 • 6) Eksiklik bildirimleri bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanmalıdır.

Not:Bu destekle birlikte Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği ayrı bir başlık halinde Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri Başlığı altında sunulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin (UR-GE) Geliştirilmesi Desteği

Amaç: Yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak İş birliği Kuruluşlarının önderliğinde firmalar arasında kurulan iş birlikleri ile ihracat seferberliği başlatmaktır.

Destek Alt Kriterleri

Firmaların İş birliği Kuruluşu önderliğinde bir araya gelerek:

 • Ortak ihtiyaç analizi,
 • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
 • Ortak pazarlama (yurtdışı pazarlama, ikili iş görüşmeleri, alım heyeti)
 • Ortak tanıtım (web sitesi, tanıtım filmi, logo) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

Başvuru nereye yapılabilir?

Proje başvuru aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığı ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi, destek aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikler

Program Yapısı:Sürekli Açık

Proje Süresi:En Fazla 3 Yıl

Desteklenen Gider Kalemleri, Tutar ve Limitleri

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Kimler Faydalanabilir?

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve Danışmanlık

%75

400.000$

En Fazla 36 Ay

İş Birliği Kuruluşu

Pazarlama (Yurt Dışı)

%75

150.000$/Program

10 Program

İş Birliği Kuruluşu

Alım Heyeti

%75

100.000$/Program

10 Program

İş Birliği Kuruluşu

İstihdam

%75

Emsal Brüt Ücret

2 Kişi Proje Süresince (Max. 36 Ay)

İş Birliği Kuruluşu

Bireysel Danışmanlık

%75

50.000$/Yıl

3 Yıl

İş Birliği Kuruluşu

T.C. Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği

Amaç:Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İş birliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

1) Yurt Dışı Birim Desteği

Destek Süresi4 Yıl

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimler (her birim başına)

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri) 

 

 

 Mağaza kira gideri

%50

Yıllık en fazla 120.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 50

Yıllık en fazla 100.000 $

 

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile depolama hizmetlerine yönelik giderler

% 50

Yıllık en fazla 250.000 $

 

İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri

% 50

Yıllık en fazla 100.000 $

 

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimler (he birim başına)

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri)

 

 Mağaza kira gideri

%40

Yıllık en fazla 100.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 40

Yıllık en fazla 75.000 $

 

Destek Alt Kriterleri

 • Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.
 • Kira harcamaları net kira bedeli üzerinden hesaplanır.
 • Şirketler ve İş birliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.
 • Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
 • En fazla 25 birim desteklenir.
 • Ticaret Bakanlığı bu destek ile ilgili yayımladığı tebliğden önce açılan birimler de destek kapsamındadır.
 • İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.
 • Fason olarak üretilen ürünlerin reklam, tanıtım ve kira giderleri bu destek kapsamında değerlendirilmez. Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için Türkiye’de üretilen ara mallar fason olarak değerlendirilmez.
 • Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İş birliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İBGS’ye, İş birliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

2) Tanıtım Desteği

Destek Süresi: 4 yıl. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler

% 60 

Yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 $

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler*

% 60 

Yıllık en fazla 150.000 $

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler

% 60 

Yıllık en fazla 250.000 $

Bir markaya ilişkin, yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile organik bağı olan şirket tarafından gerçekleştirilen yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler

% 60 

Yıllık en fazla 250.000 $

*Yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşulu aranmaktadır.

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri)

 

 Mağaza kira gideri

%40

Yıllık en fazla 100.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 40

Yıllık en fazla 75.000 $

 

Destek Alt Kriterleri

 • 1) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
 • 2) Yurt dışı birim desteğinden yararlanan şirket ve İş birliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri bu destek kapsamında yararlandırılır.
 • 3) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:
 • 4) Tanıtım desteği tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.
 • 5) Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, destek unsurları ve destek limitleri tablosunda belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.
 • 6) Destek unsurları ve destek limitleri tablosunda belirtilen tanıtım desteklerinin herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir.
 • 7) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.
 • 8) Tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.

3) Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Destek Süresi: 4 yıl. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Marka Tescil Giderleri

% 50 

Yıllık en fazla 50.000 $

Destek Alt Kriterleri

 • Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

4) Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

Destek Süresi: Kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar. Bakanlıkça uygun görülen destekler ilave 5 yıl desteklenebilir.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

Destek ödemesi ortaklık oranında hesaplanır.

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira gideri

Brüt kira giderleri (net kira ve vergiler)

% 60

Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon $

Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması*

Satın alma bedeli

% 60

En fazla 6 milyon $

Kurulum/dekorasyon giderleri

 

%60

Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 $

Yurt dışı tanıtım harcamaları

 

% 60

En fazla 300.000 $

İstihdam giderleri

İşletici şirket tarafından Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti

%60

Yıllık toplamda en fazla 500.000 $

Destek Alt Kriterleri

 • 1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

  TİM ve/veya TOBB tarafından,

  TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından,

  TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İş birliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

 • 2) Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek satın alma desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür.
 • 3) Satın alma desteği verilen bir Türkiye Ticaret Merkezinin daha sonra satılması durumunda, satış bedelinin verilen destek oranındaki miktarı, ödenen destek tutarından az olmaması koşuluyla, satış bedelinin tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde DFİF’e geri ödenir.
 • 4) Kullanıcı Şirketler, tanıtım desteği kriterleri çerçevesinde yararlandırılır. Ancak, Kullanıcı Şirketler kira desteğinden yararlanamaz.
 • 5) İşletici Şirket, ilgili ülkede doğrudan kurulabileceği gibi Türkiye’de kurulan bir şirket tarafından da kurulabilir.
 • 6) İş birliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki payı %51’den az olamaz. Türkiye Ticaret Merkezinin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur.

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar Katılım Desteği

Amaç:Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir.

Destek Süresi:Fuar katılım desteği; fuar bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilebilir.

Program Yapısı:Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Desteklenen UnsurlarBu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

KATILIMCI FİRMA DESTEĞİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK TUTARI

2019 FUARLARI ÜST LİMİT

2020 FUARLARI ÜST LİMİT

FUAR KATILIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

“Desteğe Esas Tutar (TL)*” x “Metrekare”

71.000 TL

77.000 TL

Sektörel Fuar

107.000 TL

117.000 TL

Prestijli Fuar

360.000 TL

394.000 TL

YURT DIŞI FUARLAR İÇİN ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK ORANI

2019 FUARLARI ÜST LİMİT

2020 FUARLARI ÜST LİMİT

TANITIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

%75

460.000 TL

504.000 TL

Sektörel Fuar

%75

721.000 TL

790.000 TL

İLAVE TANITIM DESTEĞİ

Sektörel Fuar

%75

460.000 TL

504.000 TLDESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri)

 

 Mağaza kira gideri

%40

Yıllık en fazla 100.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 40

Yıllık en fazla 75.000 $

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Amaç:Bu programın amacı; Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Program Yapısı:Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Desteklenen UnsurlarBu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Desteklenen Unsurlar

Desteklenen Giderler

Destek Oranı

Destek Üst Limiti

 

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek  Unsurları

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş  markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri

%50

50.000 ABD Doları

Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri

%60

200.000 ABD Doları

Belgelendirme giderler

%50

50.000 ABD Doları

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar

%60

400.000 ABD Doları

Brüt kira ve komisyon harcamaları

%60

120.000 ABD Doları

Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri

 

 

 

%50

 

200.000 ABD Doları

Acentalara yapılan komisyon ödemeleri

100.000 ABD Dolar

 

 

 

 

Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi

En fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri veya tercümanlık hizmet alımına

50.000 ABD Dolar

Ulaşım giderleri hasta başına

1.000 ABD Doları

Uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilen hasta başına

%100

200 ABD Doları

Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler

 

 

 

 

 

 

 

%50

 

50.000 ABD Dolar

Yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar

100.000 ABD Dolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

 

 

Pazara Girişin Desteklenmesi

Görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri

200.000 ABD Doları

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri

100.000 ABD Doları

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

Uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına

100.000 ABD Doları

Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri

 

50.000 ABD Doları

İstihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri

25.000 ABD Doları

Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri

% 20

200.000 ABD Doları

 

Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri

% 50

100.000 ABD Doları

 

İşbirliği kuruluşları için

%70

200.000 ABD Doları

 

 

 

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı

 

Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Yararlanıcı/katılımcıları(en fazla iki kişi) ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri

 

 

 

%70

 

 

150.000 ABD Doları

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2     adet personelin brüt ücretleri

 

 

 

% 75

 

400.000 ABD Doları

Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri

 

150.000 ABD Doları

 

 

 

 

 

 

Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

% 70

300.000 ABD Doları

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar

500.000 ABD Doları

Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri

300.000 ABD Doları

Yurt dışından davet edilen     temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri

100.000 ABD Doları

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları

300.000 ABD Doları

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

200.000 ABD Doları

 

 

Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

İki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

 

 

%50

15.000 ABD Doları

 

Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

En fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

15.000 ABD Doları

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderler

 

%75

120.000 ABD Doları

*Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Amaç:Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerinin amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamaların, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanarak programın desteklenmesi.

Program Yapısı:Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Destek Limiti

Desteklenen unsurlar

Destek Üst Limiti

Destek Oranı 

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler

50.000 ABD Doları

 

 

 

 

    

 

 

 

     % 50

 

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları

400.000 ABD Doları

Vergi / resim / harç dâhil olmak üzere brüt kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderler

 

600.000 ABD Doları

Kiralanan birimlerin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon / teknik donanım giderleri

300.000 ABD Doları

Farklı markaların satıldığı teşhir mekanı / büyük mağazalar / marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stant vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin olarak vergi / resim / harç dahil brüt kira, belediye giderleri, komisyon ve konsept mimari çalışmaları harcamaları, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri

 

 

 

200.000 ABD Doları

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri belge başına

 

50.000 ABD Dolar

Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza / kafe / lokantaya ilişkin;

Kira giderleri, birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına

50.000 ABD Doları

 

 

 

             

     % 50

Kurulum / dekorasyon / teknik donanım harcamaları

50.000 ABD Doları

Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri

300.000 ABD Dolar

Tercüman istihdamına yönelik giderler

200.000 ABD Doları

Veri madenciliği / veri izleme / değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri

 

100.000 ABD Doları

Yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Stratejik İş Planı çalışması giderleri

200.000 ABD Doları

%75

T.C. Ticaret Bakanlığı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Desteği

Amaç:Ekonomi Bakanlığı tarafından teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini teminen Teknik Müşavirlik Şirketlerinin ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İş birliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

Program Yapısı:Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri

Faydalanıcılar

Destek Türü

Destek Oranı

Destek  Üst Limiti

Süre/Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Müşavirlik Şirketleri ve İşbirliği

Kuruluşları (Sektörel Sivil Toplum

Kuruluşları)

Yurt Dışı Birim Kira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  %50

 

40 bin/yıl

7 Ofis /3+3 Yıl

Yurt Dışı Birim İstihdam

Yönetici: 60 bin/ yıl Çalışan: 36 bin/yıl

1 Yönetici-

1 Çalışan/ 3+3 Yıl

Yurt Dışı Birim Danışmanlık

30 bin/yıl

3+3 Yıl

Reklam,Tanıtım,Pazarlama

100 bin/yıl

3+3 Yıl

Fuar Katılım

15 bin/fuar

 

2 Kişi/ Onay Verilmiş Tüm Fuar Katılımlar

Seminer & Konferans Katılımı

5 bin/faaliyet

2 Kişi/Onay Verilmiş Tüm Seminer/Konferans Katılımları

Yurtdışı Eğitim

50 bin/yıl

2 Kişi/ Onay Verilmiş Eğitim Programlar

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım

10 bin/faaliyet

2 Kişi (Yol Konaklama) TümY arışmalar

 

Yazılım

50 bin/yıl

Onay Verilen Yazılım Programları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

50 bin/yıl

Yurtdışı Projeler İçin Düzenlenen Poliçeler

Pazar Araştırması

%70

 

5 bin/faaliyet

2 Kişi/ Onay Verilmiş Pazar Araştırması Programlar

Yurtdışı Proje

%20-%7.5

1 milyon/proje

Önonay Verilmiş Projeler

Fuar Organizasyonu

%90

100 bin/ organizasyon

Organizasyon Onayı Verilmiş Fuarlar

Seminer ve Konferans Organizasyonu

%70 veya %90

100 bin/ organizasyon

Organizasyon Onayı Verilmiş Seminer/ Konferanslar

Heyet Organizasyonu

%50 veya %90

150 bin/ organizasyon

Heyete Katılan İşbirliği Kuruluş Üyesi Firmadan 2 Kişi

T.C. Ticaret Bakanlığı Markalaşma Ve TURQUALITY Destekleri

Amaç:Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak, şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

Destek Alt Kriterleri

Program Hedefleri

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak

Ön Değerlendirme Konuları

Bakanlıkça başvurusu kabul edilen şirketin;

 • Stratejik planlama,
 • Finansal Performans,
 • Marka performansı,
 • Marka yönetimi,
 • Pazarlama,
 • Satış ve ticaret yönetimi,
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Teknolojileri Yönetimi
 • Ürün Geliştirme
 • Tedarik zinciri yönetimi,

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından yapılan çalışmayı,

Program Yapısı:Sürekli Açık

roje/Destek Süresi:En fazla 4 yıl

Desteklenen Giderler ve Limitler

DESTEK KALEMİ

DESTEKLENEN ÜST TUTAR -MARKALAŞMA

MARKALAŞMA DESTEK ORANI

DESTEKLENEN ÜST TUTAR- TURQUALITY

Yıllık En Fazla: 35 milyon ABD Doları ve %100

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka ********* ilişkin harcamaları,

 

 Yıllık – 200.000

% 50

 

Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

 

Yıllık – 1.600.000 TL

% 50

 

Bakanlıkça Onaylanan Hedef Pazarlarda ****** Kapsamına Alınan Marka İle İlgili:

Brüt kira, belediye giderleri, anılan ********** kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve ******** harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri

Yıllık – 2.400.000 TL

% 50

 

Bakanlıkça Onaylanan Hedef Pazarlarda Destek Kapsamına Alınan Marka İ** İlgili:

Kiralanan birimin konsept ****** çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri

Yıllık – 1.200.000 TL

%50

Yıllık Mağaza Başına – Azami 800.000 TL

Bakanlıkça onaylanan ***** pazarlarında faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak; Kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (**** in shop), kiosk, stand (***** display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yö***** ***** mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri

Yıllık – 800.000 TL

%50

 

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, ****** kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teş*** mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan ********** kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve ** birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri

Yıllık – 800.*** TL

    %50

 

Yurt dışı ********* girişte zorunlu olan veya ******* sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil *** türlü giderleri oranında

Yıllık – 1.000.000 TL

%50

Yıllık- 2.000.000 TL-

Bakanlıkça onaylanan ***** pazarlarında, destek kapsamına alı*** markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla ** mağazasına ilişkin; Kurulum/dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderler

Yıllık- 1 Mağaza için – 200.000 TL

% 50

Yıllık Mağaza Başına (*** Mağ*** İçin)  - 400.000 TL

Kira Giderleri – En fazla 2 yıl – 800.000 TL

Bakanlıkça ********* hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchising ******* ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla ** mağazasına ilişkin

Mağ*** Başına ** ***** 2 yıl – Yıllık-200.000 TL

 %50

 

********* belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri

Yıllık  -1.200.000 TL

 ---

 

Tasarım ve ürün geliştirme konuları*** istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri

Yıllık- 800.000 TL

%50

 

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri

Yıllık – 400.000 TL

%50

 

Yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede ********** giderleri

Tanıtım -reklam *************** tamamıyla ******** – Yıllık – 1.600.000

%50

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat (EXIMBANK) Kredileri Programı

Amaç:İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Destek Alt Kriterleri

 • a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve / veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak,
 • b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek,
 • c) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak, finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak,
 • ç) İhracatçıların ticari ve politik riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle, mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak,
 • d) Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açmak, garantiler vermek,
 • e) İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına almak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkânı sunmak,
 • f) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak,
 • g) Reasürans imkanlarından yararlanmak, reasürans imkânı sağlamak,
 • ğ) Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek,
 • h) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek,
 • ı) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi almak, kaynak sağlamak,
 • i) Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen düzenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 • j) Sigorta acenteliği yapmak,
 • k) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
 • l) Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, satmak, bunlar üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca, açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak,
 • m) Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonları bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak,
 • n) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri almak, TL. ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek,
 • o) Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek; menkul kıymetler satın almak, satmak ve satışına aracılık etmek,
 • ö) Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek,
 • p) İhracata yönelik marka, patent, bilgi/teknoloji transferi ve teknik iş birliği alımlarını kredilendirmek,
 • r) Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

Program Yapısı:Sürekli Açık

Proje/Destek Süresi:Onaylanan Kredinin Yapısına Göre Değişiklik Gösterir

Destek Türleri, Limitleri

 • 1-Kısa Vadeli İhracat Kredileri
  • 1.1-Reeskont Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız.
   • Limitler:

    Program limiti olarak döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullanımı.

    Dış Ticaret Sermaye Şirketleri'ne yönelik program limitinde 400 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullanımı. Kredi TRY/EUR/USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

   • Alt Limit

    KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları,

    Diğer firmalar için 100.000 ABD Doları'dır

   • Vade:TL kredilerde 360 güne, döviz kredilerde 720 güne kadar vade seçenekleri bulunmaktadır.
  • 1.2 KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? İhracatçı KOBİ’lerimiz ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimiz için uygundur.
   • Limitler:Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında 5.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullanımı
   • Alt Limit:Yok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 1.3 İhracata Hazırlık Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;
    İhracatçıları ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçıları 10.08.2017'den itibaren TL bazında Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılmaktadır.
   • Limitler:İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında ihracatçılara 25 milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılır.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 1.4 Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacakları iskonto edilir, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılanır.
   • Limit: Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 350 Milyon ABD Doları’dır (DTSŞ hariç).
    Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları’dır kredi Euro / USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.
   • Alt LimitSevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız kapsamında işlem bazında alt limit 1.000 ABD Doları tutarındadır.
   • Vade:360 Güne kadar olan ihracat alacakları iskonto edilir
  • 1.5 Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır.
   • Limit ve Alt Limit:Kredi Kurulları tarafından belirlenerek revize edilmektedir.
  • 1.6 Sevk Öncesi İhracat Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?

    1-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar

    2-KKTC’de mukim ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar

    3-Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde, üretim, alım-satım veya bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların veya hizmetin, serbest bölgeden üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışı taahhüdü karşılığında

    4- Türkiye’de yerleşik firmalar İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4) veya işbu mevzuatı mülga edecek sair mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracı taahhüdü karşılığında;

    Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları

    Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri

    Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri

    Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri

    Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları

    Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları

 • 2-Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri
  • 2.1 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar
   • Limit:İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında 50.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 2.2 İhracata Yönelik İşletme Sermaye Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar
   • Limit:İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında 50.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 2.3 İhracat Alacakları İskonto Programı
   • span>•Kimler İçin Uygun?"Tedarikçi kredisi" niteliğindeki bu Program, sermaye malı ihraç eden ve yabancı alıcısına vade tanımak isteyen ihracatçılar ve yabancı alıcılarının (kamu-özel) kullanımına sunulmaktadır.
    Program kapsamında yabancı alıcılar, ülkemizden yapacakları sermaye malı alımlarına ilişkin ödemeyi, orta-uzun vadeli olarak yıllara dayalı eşit taksitler halinde ödeyebilirler.
    Programdan faydalanabilmesi için temel ölçütler, ihraç edilecek malın Türk menşeli ve sermaye malı niteliğinde olmasıdır.
   • Limit:Yok
   • Alt LimitYok
   • Vade:Azami vade, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısında belirlenen limitler çerçevesinde, işlem bazında taraflarca belirlenmektedir.
   • Alt KriterTürkiye’den ihraç edilecek Türk menşeli (gümrük beyanname formunda menşe ülke kodu 052 olan) sermaye malların
    Kredilendirme Oranı
    Kredilendirme oranı, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yapılacak risk analizi sonucunda belirlenecek zarar tazmin oranına göre tespit edilir.
    Zarar tazmin oranının %95 olarak belirlendiği işlemler için kredilendirme oranı %90,
    Zarar tazmin oranının %90 olarak belirlendiği işlemler için ise kredilendirme oranı %85 olarak uygulanır.
  • 2.4 Marka Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar,
    Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı olan firmalar,
    Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar
   • Limit:75 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
  • 2.5 Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Yurt Dışı Mağazalar Kredisi kapsamında krediye konu olan yatırım projesinin uygunluğu Eximbank tarafından belirlenmektedir.
   • Limit:25 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Yurt Dışı Mağazalar Kredisi programı ile ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminin, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlar
  • 2.6 Özellikli İhracat Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Yurt dışından sağlanan fon kuruluşunun zorunlu kıldığı nitelikleri taşıyan Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılarımız ve ihracatçılarımız
   • Limit:Kredi tutarı proje bazında Bankamız tarafından belirlenmektedir.
   • Alt LimitYok
   • Vade:Bankamız tarafından belirlenmektedir
 • 3-Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
  • 3.1 Turizm Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?
    TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,
    Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acentalarına,
    Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarına,
    Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurt dışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti bedelleri/döviz gelirleri karşılığında kullandırılmaktadır.
   • Limit:25 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 3.2 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar
   • Limit:25 Milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
   • Destek Alt Kriterleri: Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi programı ile Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaları ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaları kredi vadesi içerisinde yapacakları uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabil gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri döviz gelirleri/ taşımacılık hizmeti bedelleri karşılığında faydalanabileceklerdir.
    Yurt dışına ihraç malı (yükü) götürülmesi, Yurtdışından yurtiçine ithal malı (yükü) getirilmesi, Transit mal (yük) taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak ifade edilmektedir.
  • 3.3 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
   • Kimler İçin Uygun? Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri,
    Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil) turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
    Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bandıralı gemi, uçak veya tır bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları
    Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları finanse edilir.
   • Limit:25 milyon ABD Doları
   • Alt LimitYok
   • Vade:Değişkenlik göstermektedir
  • 3.4 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
   • Kimler İçin Uygun?Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisinden; Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,
   • Organizatör: Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar,
   • Milli Katılımcı: Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar,
   • Bireysel Katılımcı: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar yararlanabilir.
   • Limit: Firma limiti, firmanın kullandığı Yurt Dışı Fuar Katılım Kredilerinin herhangi bir zaman dilimindeki anapara bakiyelerinin toplamıdır.
    Bu kredi programı kapsamında firma limiti;
    A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 2.000.000,-TL,
    B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.500.000,-TL,
    C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 1.000.000,-TL,
    Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 200.000,-TL
   • Alt Limit:Yok
   • Vade:360 Gün