• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

AR-GE Teşvikleri – TEYDEB Destekleri

TEYDEB 1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Amaç: Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesiProgram Yapısı: Yılda 2 kez ve bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Program Süresi: En Fazla 36 Ay

Alt Kriterler

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortaklı AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite iş birliği ile AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması

Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları

 • Projenin her dönemi için destek oranı sabit ve geri ödemesiz olmak üzere %75 olarak uygulanır
 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri
1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı

Amaç:TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Program Yapısı:Yılda 2 kez ve bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Proje/Destek Süresi:Sürekli Açık

>Desteklenen Unsurlar/Destek Limitleri:

Desteklenen Unsurlar

Destek Oranı TÜBİTAK-KOBİ

Destek Üst Limiti

Destek Oranı TÜBİTAK-Büyük Ölçekli

Destek Üst Limiti

Kavram Geliştirme

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Prototip üretimi

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Pilot tesisin kurulması

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Destek Alt Kriterleri:Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da AR-GE içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

TÜBİTAK 1507 - Kobi AR-GE Başlangıç Destek Programı

Amaç:KOBİ ölçeğindeki firmaların AR-GE kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Program Yapısı:Yılda 2 kez ve çağrı esaslı yürütülecektir. Bütçe sınırı 600.000TL’dir.

Proje/Destek Süresi:Proje bazında en fazla on sekiz (18) aydır

Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları

Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir. Program destek oranı her dönem için % 75 olup geri ödemesiz (hibe) olarak uygulanır.

 • Desteklenen AR-GE Aşamaları

  Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

  Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

  Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

  Prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

 • Desteklenen Giderler

  Personel giderleri

  Seyahat (Yurtiçi & Yurtdışı ulaşım )

  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

  Malzeme ve sarf giderleri

  Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

  Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri

  AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir (YMM) giderleri

Alt Kriterler

 • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • AR-GE nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • AR-GE ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEYDEB 1511- Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

Amaç:Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan;

 • Yeni bir ürün üretilmesi,
 • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Proje Destek Süresi:Her çağrı programında belirtilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Kapsamında projelerin AR-GE kısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dâhil 36 aydan fazla olmamalıdır.

Program Yapısı:Çağrı Esaslı

Destek limitleri:Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.

Destek Alt Kriterleri: 1511 programı kapsamında desteklenmesi gereken öncelikli sektörler şunlardır:

 • Makine
 • Bilgisayar
 • Elektronik
 • Optik
 • Elektrikli Teçhizat
 • Eczacılık
 • Kimya
 • Ulaşım Araçları

Desteklenen Unsurlar:

 • Personel giderleri
 • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Projenin AR-GE faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEYDEB 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bigg)

Amaç:1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje/Destek Süresi:

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Program Yapısı: Çağrı Esaslı

Destek Alt Kriterleri:
 • Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Şirketlerin Özellikleri
 • Programı kapsamında yatırım yapılacak KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri aşağıdaki iki özelliği aynı anda taşımalıdır.

  Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle son 5 takvim yılı içerisinde çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından AR-GE ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış olması veya mevcut durumda proje desteğinin devam etmesi,

  Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, girişimin kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı geçmiş olması.

Bu şirketlere yatırım yapacak Fona katılan TTO, TGB ve AA’nın, Girişim Sermayesi Katkı Payı, TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Çağrıda, yatırım yapılması beklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgilendirme yapılabilecektir.

Destek Limitleri

 • Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
 • Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla iki yüz bin (200.000) TL’dir.
 • Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

Desteklenmeyen Giderler

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

 • Katma değer vergisi,
 • Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,
 • Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
 • Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
 • Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 • Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
 • Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,
 • Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
 • Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 • Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
 • Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 • İnşaat ve tesisat giderleri,
 • CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
 • AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,
 • Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,
 • Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 • Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 • Ofis, depo, stand kira giderleri,
 • Konaklama giderleri.

Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEYDEB 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-Investr)

Amaç:Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde AR-GE ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

Proje/Destek Süresi:Proje kapsamında desteklenecek Kuruluşun destek süresi, Proje Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla on iki (12) yıldır. Destek süresinin ilk beş (5) yılı yatırım dönemi, kalan süre de çıkış dönemidir. Ancak, destek süresinde yatırımlardan tamamen çıkılamaması durumunda, GYK kararı ile destek süresi en fazla üç (3) defa birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

Program Yapısı:Çağrı Esaslı

Destek Tutarı:Program kapsamında her bir TTO, TGB veya AA’ya asgari 2 (iki) milyon TL, azami 20 (yirmi) milyon TL hibe desteği verilebilecektir.

Destek Limitleri:Program kapsamında, Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) yatırımcı olarak katılacakları Girişim Sermayesi Fonlarına, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımlar için ödeyecekleri girişim sermayesi katkı payları, %50 oranında TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Söz konusu TTO, TGB ve AA’lara ödenecek hibe tutarının %10’u kadar da genel gider desteği sağlanacaktır. Desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecektir. Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilmelidir.